La professió

La professió de Detectiu Privat és una professió liberal, igual que altres professions universitàries com: advocats, economistes, metges, etc. Aquesta professió que exigeix una formació universitària està sota el control de la Policia Nacional (Seguretat Privada) i supervisada pel Ministeri de l’Interior. A banda del caràcter administratiu de la mateixa, hi ha una Llei i un Reglament que atorga, limita i determina les funcions dels Detectius Privats. Professió regulada des de l’any 1951 i que ha evolucionat fins als nostres dies. Actualment es regeix per la Llei 5/2014, del 4 d’abril, de Seguretat Privada, una Llei que el sector reclamava des de feia temps i que substitueix la norma vigent des de l’any 1992.

Els serveis d’investigació privada, a càrrec de detectius privats, consistiran en la realització de les investigacions que resultin necessàries per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:

  • Els relatius a l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer, i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuant la qual es desenvolupi en els domicilis o llocs reservats.
  • L’obtenció d’informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.
  • La realització d’averiguacions i l’obtenció d’informació i proves relatives a delictes només perseguibles a instància de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.
  • Els detectius privats no podran realitzar investigacions sobre delictes perseguibles d’ofici, havent de denunciar immediatament, davant l’autoritat competent, qualsevol fet d’aquesta naturalesa que arribés al seu coneixement i posant a la seva disposició tota la informació i els instruments que poguessin haver obtingut relacionats amb aquests delictes.
  • En cap cas podran utilitzar per les seves investigacions mitjans personals o tècnics que atemptin contra el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar, a la pròpia imatge o a el secret de les comunicacions.

Art. 265.1, ap. 5º, de la L.E.C, sobre los detectives privados. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: “informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquellas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical”.

Els nostres informes i les gestions practicades per la seva emissió i desenvolupament estan subjectes dins de la normativa i límits legals, respectant en tot moment el que disposa l’article 18 de la Constitució Espanyola i article 20.1, Ap. D.

Detectiu Privat, una professió vocacional

Avui dia treballar com a detectiu privat requereix d’una capacitació adequada per a les tasques a realitzar i a les característiques de la professió.

En realitat, és una feina apassionant i que probablement no es troba reconegut com caldria. És d’aquestes professions vocacionals, i atrau moltes persones interessades pel misteri que comporta.

Ser detectiu privat no és tasca fàcil, no només per la responsabilitat que requereix sinó també per tots els documents i requisits necessaris per aconseguir la llicència oficial. Els requisits i la formació que es requereixen a Espanya per obtenir la llicència professional estan molt per sobre del que s’exigeix ​​en la pràctica totalitat dels països occidentals.

No està de més recordar que a Espanya, com el detectiu privat és l’únic professional autoritzat per llei per a realitzar investigacions privades, la denominació “investigador privat” només pot ser utilitzada per aquells detectius privats legalment habilitats a aquest efecte.

Requisits per ser Detectiu Privat

• Tenir la nacionalitat espanyola.

• Ser major d’edat.

• Posseir la capacitat física i l’aptitud psicològica necessàries per a l’exercici de les respectives funcions.

• Estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau en l’àmbit de la investigació privada que acrediti l’adquisició de les competències que es determinin, o bé de l’títol de el curs d’investigació privada, reconegut pel Ministeri de l’Interior.

• No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

• No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.

• No haver estat separat del servei en les Forces i Cossos de Seguretat o en les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.

• No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, vulneració de el secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

• Superar, si escau, les proves de comprovació establertes reglamentàriament pel Ministeri de l’Interior, que acreditin els coneixements i la capacitat necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

Característiques personals

• Curiós.

• Observador.

• Analític.

• Comunicador.

• Pacient.

• Objectiu.

• Discret.

• Meticulós.