Arrendaments Urbans

L’inquilí d’un immoble està obligat, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), a posar en coneixement del seu propietari les eventuals usurpacions d’immobles per part de tercers aliens al contracte. Alguns inquilins, però, incompleixen les condicions de lloguer i es produeixen infraccions de la LA.U, com ara la subrogació de l’habitatge de residència, cessions, lloguers i traspassos indeguts. L’actuació en aquest tipus de casos ens permet, des del seguiment “in situ”, a l’examen de la situació econòmica i social de l’investigat, aportar al client els arguments i proves necessàries per a escometre, fins i tot davant instàncies judicials, els ajustos contractuals necessaris amb els ocupants de la seva legítima propietat.

  • Duplicitat d’habitatges.
  • Dedicació de l’arrendat a altres fins.
  • No ús de l’habitatge, absències prolongades.
  • Subarrendaments indeguts.
  • Subrogacions irregulars.
  • Cessions i traspassos.
  • Obres i reformes a l’interior del domicili arrendat.
  • Proves per desnonaments.